I + D
I + D
Entre les mesures necessàries per aconseguir un sistema de producció sostenible, cal establir eines de millora contínua, d’assaig i correcció d’errors. Per aconseguir-ho, s’estableixen millores en el sistema de producció:

Noves tècniques de cultiu

Noves varietats .. Grup Catala es troba en un procés de contínua evolució, amb el principal objectiu de comercialitzar varietats que compleixin les exigències del mercat actual:

Qualitat gustativa

Sucre

Duresa

Coloració

Forma i calibre

Aquestes exigències de mercat, ens obliguen a complir amb el calendari comercial de cada espècie, de manera que seleccionem varietats que ens permetin avançar la data de recol · lecció i retardar el final de la collita, i amb això, la seva comercialització.

Grup Catala realitza estudis de selecció de les varietats que utilitza en la plantació de les seves finques, amb la finalitat d’assegurar l’objectiu marcat.

Actualment, Grup Catala en col · laboració amb obtentors, editors i viveristes reconeguts, està immers en un procés de renovació de varietats en totes les seves finques.

RESUM DE PROJECTES

Cooperació per a la innovació:

1. “Noves estratègies naturals per reduir les fisiopaties de postcollita en fruita de llavor”

Un dels problemes més importants del sector de la fruticultura, ha estat a la conservació en cambra frigorífica d’algunes varietats de pera i poma susceptibles als problemes d’escaldat superficial. La principal conseqüència de l’escaldat és el deteriorament de l’aparença i el valor de mercat de la fruita, de manera que la fruita únicament passa a considerar-se apta per ser utilitzada en processos industrials.

Per això, es proposa una col·laboració amb una gran empresa del sector fructícola (SDAD. COOPERATIVA SANT DOMENEC), i una de les principals empreses de producció de producte ecològics i sense residus pel control de malalties (ALTINCO), acompanyats del IRTA i el DBA (Universitat de Lleida), per poder estudiar una estratègia conjunta a camp i a postcollita per millorar els paràmetres que més poden influir en l’escaldat, amb la utilització de productes naturals.

L’objectiu del projecte és avaluar diferents condicions de maneig en camp i en postcollita, amb productes naturals, per tal de reduir la incidència de problemes associats a la conservació en fred com és l’escaldat superficial.

Objectius tècnics específics:
1. Determinar l’aplicació d’un producte natural per augmentar l’absorció en fruit de macro i micró elements i avaluar la seva influència en els paràmetres de qualitat de la fruita i la seva predisposició a l’aparició de fisiopaties.
2. Estudiar diferents tractaments naturals per la seva aplicació en post-collita per fruita de llavor.
3. Realitzar un seguiment del procés d’escaldat d’aquesta fruita durant la seva conservació en atmosfera controlada mitjançat l’estudi de l’α-farnesè, els triens conjugats o l’etilè.
4. Avaluació de l’eficàcia del maneig a camp i en postcollita sobre l’escaldat del fruit i la seva qualitat.
5. Realitzar un pla de divulgació per fer arribar al sector els resultats obtinguts en el projecte pilot.

Amb el finançament de:

Projecte finançat a través de la Mesura 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Ordre ARP/258/2015, de 17 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups, i es convoquen els corresponents a 2015.

2. “Control de Myzus cerasi en cirerer, mitjançant biodiversitat funcional (ús de serveis ecosistèmics)

En l’agricultura intensiva moderna, l’únic mètode efectiu de control de certes plagues s’ha basat en l’ús genèric i indiscriminat d’insecticides, arribant ,fins i tot, a precisar-se l’aplicació simultània de diferents matèries actives per aconseguir un control efectiu d’una plaga.

La gran majoria dels insecticides (i els seus residus) tenen una persistència que pot superar els 21 dies, per tant, la seva aplicació en el període de maduració de la fruita, pot generar la detecció de residus de plaguicides en fruita. Això fa que perdi qualitat, i no pugui optar a mercats més exigents i amb uns preus de venda més elevats.

L’objectiu principal d’aquest projecte és millorar la competitivitat dels productes agroalimentaris que comercialitzen les empreses EXPLOTACIONES AGRARIAS LOS MASOS SL i SANT DOMENEC SCL, mitjançant la integració de noves pràctiques agronòmiques sostenibles que afegeixin valor a un producte primari d’elevat interès comercial com és la cirera.

En aquest context, i per tal d’aconseguir aquest objectiu estratègic, es planteja, com a objectiu general del projecte, reduir l’ús de plaguicides de síntesis en cultiu de cirerer, substituint-los per un control de plagues basat en la promoció de la biodiversitat funcional.


Específicament, aquest objectiu general es desglossa en:

  • Determinar la capacitat i viabilitat d’implantació d’un sistema de coberta vegetal en el cultiu de cirera.
  • Quantificar l’evolució de l’ecosistema associat a aquesta coberta vegetal en relació a la fauna auxiliar.
  • Validar la capacitat de la fauna auxiliar com a mètode principal o combinat de control de Myzus cerasi al cultiu del cirerer.
  • Avaluar l’estat sanitari i de qualitat, així com l’evolució postcollita lliure de tractaments fitosanitaris.
  • Avaluar l’impacte econòmic i ambiental de l’ús de cobertes vegetals pel que fa al maneig de plagues habitual.
  • Realitzar la transferència dels resultats del projecte pilot al sector i al territori.
Amb el finançament de:
 

Projecte finançat a través de la Mesura 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Ordre ARP/133/2017, de 21 de Juny, Va aprovar les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups, i es convoquen els corresponents a 2018.

(PROJECTE QUE HA REBUT EL SUPORT FINANCER DE CDTI MITJANÇANT FONS FEDER DE LA UNIÓ EUROPEA: Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent 2014-2020).

L’estratègia de l’empresa es basa en rendibilitzar al màxim les explotacions fructícoles, atenent les necessitats del mercat, amb l’objectiu de garantir la qualitat i la seguretat alimentària de la fruita, mitjançant la millora i el control de tots els processos duts a terme en el desenvolupament de l’activitat.

El maneig postcollita de la fruita es veu limitat pel seu ràpid deteriorament, a causa de canvis induïts per la seva activitat respiratòria, metabòlica i enzimàtica, a més del generat per una àmplia gamma de microorganismes alterants i patògens. Les podridures causades per les floridures i la presència de microorganismes patògens en la fruita resulta un problema per al sector, generant elevades pèrdues econòmiques i dificultant el possible comerç regional, nacional i internacional de la fruita. Per tant, es fa necessari buscar noves alternatives eficaces, segures i respectuoses amb el medi ambient que aconsegueixin allargar la conservació de les fruites.

 

 

Molts són els estudis que afirmen que la conservació de la fruita és conseqüència de la interacció entre factors productius, factors de tecnològics de conservació i factors genètics. Entre aquestes propietats innates del material vegetal estan les característiques composicionals de la fruita, la qual determinarà la seva idoneïtat per suportar períodes més o menys llargs de conservació. Aquesta composició química dependrà dels plans de fertilització que se segueixin en camp i del comportament en postcollita. En aquest projecte es pretén establir una relació entre aquests factors, tant en la producció de fruita, com en la seva posterior conservació, que afecten la vida útil de cada espècie o varietat de fruita, per poder prolongar la seva conservació.

L’objectiu principal del projecte és prolongar el temps de conservació de la fruita d’os (préssec, nectarina, paraguaià i albercoc) mitjançant: estratègies de producció sostenible en camp que permetin obtenir una fruita en el seu òptim de maduresa i l’aplicació de tècniques de conservació que permetin prevenir l’aparició de patògens en postcollita.

 

D’aquest objectiu general es deriven una sèrie d’objectius tècnics específics:


1. Determinar els requeriments nutricionals de nitrogen dels fruiters d’os, i la seva influència en la vida útil, obtenint una fruita de qualitat.


2. Caracteritzar l’ús de l’ozó gas a baixa temperatura com a agent de control de patògens en postcollita i el seu efecte en la posterior conservació de la fruita en atmosfera controlada.

3. Determinar un model predictiu que ens permeti establir el temps de conservació de la fruita d’os mitjançant la relació de les variables de producció i de tècniques de post-collita

(PROJECTE QUE HA REBUT EL SUPORT FINANCER DE CDTI MITJANÇANT FONS FEDER DE LA UNIÓ EUROPEA: Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent 2014-2020)

En l’actualitat, els consumidors demanen fruita de màxima qualitat, que tingui un contingut elevat de compostos nutricionals i amb efectes favorables per a la salut.

EL ESCOBAR, S.C.L, pretén satisfer la demanda del consumidor, que requereix una fruita sana i de qualitat; l’empresa està fent una aposta per estudiar tècniques que li permetin obtenir una fruita de màxima qualitat, que tingui un contingut elevat de compostos nutricionals i amb efectes favorables per a la salut, Entre aquests compostos, cal destacar la presència en fruites de vitamines, fibra i polifenols (Toselli et al., 2010) que poden exercir una activitat antioxidant, ja sigui en solitari o bé de forma sinèrgica.

Per això ha decidit dur a terme el projecte titulat “MILLORA DE LA CAPACITAT ANTIOXIDANT DE LA FRUITA PER MITJÀ FERTILIZANTES LÍQUIDS BASATS EN SALES ORGÀNIQUES DE POTASSI” “KANTIOX”.

L’objectiu principal del projecte és millorar la durabilitat i la capacitat antioxidant de la fruita mitjançant una aplicació més eficient de potassi.

Objectius tècnics específics del projecte:

1. Obtenir una major durabilitat i qualitat de la fruita mitjançant la determinació d’un maneig eficient de l’aplicació de potassi a la planta
2. Evaluar l’absorció de potassi en el full mitjançant anàlisi foliar.
3. Estudiar les alteracions en el perfil de polifenols solubles en fruita, degudes al nou fertilitzant.
4. Estudiar la influència dels abonats a la vida útil dels fruits

PROJECTE QUE HA REBUT EL SUPORT FINANCER DE CDTI MITJANÇANT FONS FEDER DE LA UNIÓ EUROPEA: Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent 2014-2020

En els últims anys, la prunera japonès ha assolit una gran importància a Espanya i, especialment, a Extremadura. Una de les principals característiques d’aquest cultiu és la incompatibilitat floral que presenten pràcticament totes les varietats, de manera que necessiten pol·linització creuada amb pol·len d’altres varietats per produir fruit. Així mateix, perquè tingui lloc la pol·linització cal que el moment de floració de les varietats compatibles coincideixi. Per tant, el principal problema que presenten les plantacions de prunera japonès és la manca de sincronització de la floració entre varietats compatibles, el que afecta de forma negativa al rendiment del cultiu.

EL ESCOBAR, S.C.L, pretén trobar solució a les oscil·lacions de producció de les pruneres implementant tècniques agronòmiques en les seves plantacions que millorin la pol·linització i el quallat, mitjançant la sincronització de la floració de les diferents varietats.

Per això ha decidit dur a terme el projecte titulat “INFLUÈNCIA DE Bioestimulants A LA POL·LINITZACIÓ I QUALLAT, VIA SINCRONITZACIÓ FLORAL, EN CIRUELO JAPONÈS”.

L’objectiu principal del projecte és determinar les pràctiques culturals del cultiu de prunera japonès que permetin estimular la sortida del repòs hivernal i, per tant, sincronitzar la floració de les diferents varietats de pruna, de manera que s’optimitzi la pol·linització i quallat dels fruits , conservant la seva màxima qualitat.

Objectius tècnics específics del projecte:
1. Conèixer els efectes de l’aplicació de compostos Bioactivadors a la sortida del repòs i la floració de tres varietats de prunera japonesa
2. Evaluar l’efecte dels tractaments en el quallat dels fruits
3. Determinar la influència dels tractaments en el rendiment i qualitat de la pruna

L’exportació de fruites d’os a tercers països, s’ha anat diversificant, i actualment, destaca la demanda de destins més allunyats com Brasil, Sud-àfrica o alguns països asiàtics. L’enviament de fruita d’os, tant a grans distàncies com a destins europeus més pròxims, exigeix ​​que la conservació i l’estat sanitari dels fruits es mantingui durant un període (shelf-life) més prolongat, complint d’aquesta manera amb les expectatives de els clients dins de la cadena de valor.

El principal problema per a la seva comercialització, són les pèrdues produïdes per les podridures en postcollita.

EL ESCOBAR, SCL, pretén estudiar diferents tècniques de protecció de patògens en fruita d’os, per substituir l’aplicació de productes fitosanitaris per compostos biomoleculars de la pròpia planta, amb l’objectiu d’augmentar la conservació i, en conseqüència, el shelf-life de la fruita, amb un mètode biològic i sostenible

projecte titulat “BIOSHELF-LIFE: TÈCNICA DE PROTECCIÓ BIOMOLECULAR EN CONSERVACIÓ DE FRUITA”.

El objetivo principal del proyecto es desarrollar una técnica de protección biomolecular que permita aumentar la vida útil de la fruta de hueso.L’objectiu principal del projecte és desenvolupar una tècnica de protecció biomolecular que permeti augmentar la vida útil de la fruita d’os

Objectius tècnics específics del projecte:
1. Estudiar l’activació de mecanismes de defensa de la planta i l’increment de compostos bioactius, mitjançant l’estrès hídric
2. Obtenir polifenols amb capacitat antimicrobiana, a partir de la lignina de subproductes de biomassa del cultiu, i determinar les seves condicions d’aplicació per al control de patògens en camp de fruiters d’os
3. Obtenir extractes fenòlics i peptídics amb capacitat antimicrobiana a partir dels subproductes destríos de la fruita de la pròpia indústria, avaluant les millors condicions d’aplicació en postcollita en les varietats de fruites seleccionades
4. Determinar les condicions òptimes d’envasament en atmosferes modificades i controlades, mitjançant l’ús de tecnologies avançades per a les varietats de fruites seleccionades
5. Selecció i aplicació de microorganismes antagonistes enfront de la flora patògena de la fruita i determinació de les millors condicions d’aplicació en pre i postcollita de les varietats de fruites seleccionades
6. Aplicar els millors tractaments prèviament seleccionats de manera individual o combinada tant en pre com en postcollita, tenint en compte les condicions de producció de les varietats de fruites seleccionades per la indústria

L’empresa SANT DOMENEC, S.C.L. ha realitzat 3 projectes que han estat cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i gestionats per l’IDAE amb càrrec a el fons nacional d’eficiència energètica, amb l’objectiu d’aconseguir una economia més neta i sostenible. En concret aquests 3 projectes han estat:

PROJECTE 1
“REDUCCIÓ DEL CONSUM ELÈCTRIC DE LA CENTRAL FRUCTÍCOLA CH PORTELLA 1”:
Inversió total: 92.084,90 €
Import de l’ajut: 13.750,18 €
Estalvi Energètic final estimat: 14,76 tep / any

PROJECTE 2
“REDUCCIÓ DEL CONSUM ELÈCTRIC DE LA CENTRAL FRUCTÍCOLA CH PORTELLA 2”:
Inversió total: 124.589,60 €
Import de l’ajut: 17.243,14 €
Estalvi Energètic final estimat: 22,82 tep / any

PROJECTE 3
“REDUCCIÓ DEL CONSUM ELÈCTRIC DE LA CENTRAL FRUCTÍCOLA CH TORREFARRERA”:
Inversió total: 78.939,00 €
Import de l’ajut: 15.131,93 €
Estalvi Energètic final estimat: 16,45 tep / any

PROJECTES acollits a l’LÍNIA D’AJUDES D’ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN PIME I GRAN EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL, COFINANÇADA PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER), i GESTIONADA PEL IDAE AMB CÀRREC A FONS NACIONAL D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, AMB L’OBJECTIU D’ACONSEGUIR UNA ECONOMIA MÉS LIMPLIA I SOSTENIBLE.

“Una manera de fer Europa”

L’empresa ESCOBAR, S.C.L. pel seu projecte “REDUCCIÓ DEL CONSUM ELÈCTRICA DE LA CENTRAL HORTOFRUTICOLA CH EL ESCOBAR” ha estat cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i gestionada per l’IDAE amb càrrec a el fons nacional d’eficiència energètica, amb l’objectiu d’aconseguir una economia més neta i sostenible.

PROJECTES acollits a l’LÍNIA D’AJUDES D’ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN PIME I GRAN EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL, COFINANÇADA PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER), i GESTIONADA PEL IDAE AMB CÀRREC A FONS NACIONAL D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, AMB L’OBJECTIU D’ACONSEGUIR UNA ECONOMIA MÉS LIMPLIA I SOSTENIBLE.
 
“Una manera de fer Europa”
 
Inversió total: 224.472,76 €
Import de l’ajut: 67.341,83 €
Estalvi Energètic final estimat: 30,41 tep / any

                                                                                                    

CATAFRUIT S.A., ha apostat per la millora de l’actual línia de calibratge i confecció per aconseguir l’increment de la qualitat i shelf-life del producte final.

Per això ha decidit dur a terme el projecte titulat “NOVA LÍNIA DE CALIBRACIÓ I CONFECCIÓ AUTOMATITZADA DE CIRERES”.

L’objectiu principal d’el projecte és incrementar la qualitat i shelf-life de les cireres amb la implementació d’una nova línia de calibratge i confecció automatitzada ..

Objectius tècnics específics de el projecte:

  1. Implementació d’un nou sistema de calibratge de major precisió.
  2. Implementació d’un nou sistema de confecció automàtic amb major versatilitat.
  3. Automatització de tota la nova línia de calibratge i confecció.

Lloc d’execució d’el projecte

El desenvolupament de el projecte es durà a terme, a Villena (Alacant).

Termini d’execució de el projecte

– Data començament projecte: 2020.05.04

– Data final projecte: 2021.11.03

Pressupost de el projecte

El pressupost total acceptat per aquest centre és de 1.809.300,00 €

Cofinançament CDTI i FEDER

Aquest ajut està cofinançada pel fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) a través del “PROGRAMA OPERATIU PLURIREGIONAL DE

ESPANYA 2014-2020 “

L’empresa Sdad. Cooperativa Sant Domenec ha participat a la convocatòria anticipada per a l’any 2022 per a la concessió de subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys (SOC-CONT30IMES), per haver dut a terme una contractació de caràcter indefinit d’un/a treballador /a, i per la qual ha rebut finançament de caràcter públic, durant el mateix any 2022, en tractar-se duna actuació que està impulsada i subvencionada pel Servei Públic dOcupació de Catalunya i finançada al 100% pel Fons Social Europeu, com a part de la resposta de la UE a la pandèmia de COVID-19.