Residu 0
Residu 0

Hem aplicat la prevenció, la responsabilitat i els principis de col · laboració amb l’objectiu d’aconseguir TOLERÀNCIA ZERO sobre residus de plaguicides.

Hem pres les següents mesures per reduir al mínim els residus i gestionar els residus generats:

Accions formatives i de reciclatge continu.

Gestió de compres amb residus de plaguicides mínims.

PuntoA SIGFITO. Implantació de punts de recollida de tractaments fitosanitaris.

Substitució de fitosanitarioss i adobs químics porcontrol biològic i esmenes orgàniques.